Het algemeen belang

Het algemeen belang

“Het algemeen belang “, wat is dat eigenlijk?

Het algemeen belang is een begrip dat gemakkelijk in politieke discussies wordt gebruikt, maar waar iedereen zo zijn of haar eigen invulling aan geeft. Het algemeen belang duidt op datgene dat voor het welzijn van de bevolking in het algemeen nuttig, gewenst of nodig is. De term is – hoewel niet eenvoudig te definiëren – toch in de maatschappelijke en politieke discussie binnen democratieën onmisbaar. Ook raadsleden horen de afwegingen in hun besluitvorming te maken in het algemeen belang. Dat betekent niet dat de uitkomst van die afweging voor ieder raadslid hetzelfde zal zijn. Immers de afweging is – als het goed is – gebaseerd op de politiek maatschappelijke opvatting van betrokken raadslid en meer concreet op het verkiezingsprogramma van de partij waartoe hij of zij behoort.

In het huidig politieke speelveld lijkt het er echter op dat ook raadsleden zich meer laten leiden door de ‘waan van de dag’ en directe behoeftebevrediging dan door een afgewogen opvatting over de inrichting en kwaliteit van de lokale samenleving. Het lokale politieke debat gaat vaak over losse actuele vraagstukken, waarin het voor een inwoner lastig is een samenhang te ontdekken.

Bij het nemen van besluiten zijn vele aspecten in het geding, die allen bij elkaar het algemeen belang vormen. Denk daarbij aan effecten voor de werkgelegenheid, investeringskosten, opbrengsten, landschappelijke en ruimtelijke waarden, op peil houden van voorzieningenniveau, wegenonderhoud, spreiding van voorzieningen zoals scholen, sportmogelijkheden, wijkcentra, etc. In het debat in de raad zouden aan deze verschillende aspecten een gewicht moeten worden toegekend om alles afwegend tot een besluit te komen. Dat gewicht wordt bepaald door eigen opvattingen en zou ook moeten volgen uit een in partijprogramma samengevatte maatschappijvisie. De optelsom van de gewogen belangen vormt dan het algemeen belang.

De kunst van het debat in de raad is met elkaar te discussiëren over de toegekende gewichten aan de verschillende deelbelangen. Luisteren naar elkaars argumenten en proberen begrip te vinden voor elkaars standpunten. En elkaar overtuigen, dat allemaal in een publiek debat zodat ook kan worden gevolgd op basis waarvan besluitvorming plaats vindt. Echter de praktijk is weerbarstiger, veelal is het standpunt vooraf al ingenomen en is de discussie slechts een uitwisseling van standpunten. Het zou mooi zijn na te gaan hoe de verschillende standpunten met elkaar kunnen worden verbonden en gezamenlijk tot een afweging van deelbelangen te komen. En daarbij de belangen van minderheden en individuen niet uit het oog te verliezen. Dat alles in het algemeen belang.

Voor een gemeenteraadslid, een lastige maar uitdagende klus.


Reginald Visser, Raadslid

Bekijk ook

Ik mis…

Carin Muileboom, Bode
Ik mis... Het fysieke werk voor de gemeenteraad. Alles is online. Geen raadsvergadering, presidium, inspreekuur of beeldvormende vergaderingen. En geen fysieke overleggen met de andere griffiecollega’s.

Op stap met Lars Ruiter

Lars Ruiter, Raadslid
Onze burgemeester heeft alle raadsleden uitgenodigd om een dagdeel met haar op stap te gaan. En de locatie? Dat is aan het raadslid zelf.