Het ABC van de gemeenteraad

Soms worden bepaalde woorden gebruikt die wat meer uitleg verdienen. Bijvoorbeeld in berichten vanuit de gemeenteraad, social media posts of tijdens een vergadering. Daarom is het ABC van de gemeenteraad in het leven geroepen. In dit ABC worden de meest voorkomende woorden uitgelegd. Mist u nog een woord of misschien zelfs meerdere woorden of vindt u een uitleg niet duidelijk genoeg? Wij horen het graag via griffie@hollandskroon.nl of via het contactformulier op de homepage.

Op de woorden die groen zijn kunt u klikken voor meer informatie.

Amendement
Amendement wil zeggen de mogelijkheid om een raadsvoorstel aan te passen. Het is mogelijk een sub-amendement in te dienen. Dit is een wijziging van het amendement.

Beeldvormende vergadering
De raad kan besluiten over een bepaald onderwerp een beeldvormende vergadering te houden. Om over dat onderwerp meer informatie te krijgen, gaat de raad in gesprek met deskundigen, bedrijven, instellingen of inwoners. Deze informatie is nuttig voor de raad als op enig moment een besluit van de raad nodig is.

Begroting
Een plan voor het geld dat de raad per onderwerp beschikbaar wil stellen in het volgende jaar.

Bezoldigd
Bezoldigd betekent dat voor de werkzaamheden een vergoeding of presentiegeld wordt betaald, of dat sprake is van een betaalde baan.

Burgemeester
De burgemeester is voorzitter van de raad en het college. De burgemeester wordt benoemd door de Kroon op voordracht van de raad. De burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar. Herbenoeming is mogelijk, als de raad en de burgemeester dit wensen. De burgemeester heeft ook eigen taken op het terrein van openbare orde en veiligheid.

Burgerinitiatief
Als een inwoner een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad wil zetten, heet dit een burgerinitiatief. Hiervoor moeten minimaal 30 handtekeningen worden verzameld.

College van burgemeester en wethouders (B&W)
Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur in een gemeente. De wethouders worden gekozen door de gemeenteraad. En de burgemeester wordt benoemd door de Kroon. Dat gebeurt op voordracht van de raad. De vergaderingen van het college zijn niet openbaar.

Fractie
Een fractie bestaat uit raadsleden van dezelfde politieke partij. Elke fractie heeft een fractievoorzitter, ook als de fractie uit één persoon bestaat. Binnen de gemeenteraad zijn er 9 fracties: Senioren Hollands Kroon, VVD, CDA, Onafhankelijk Hollands Kroon, D66, PvdA, GroenLinks, LADA&Anders! en LADA.

Gemeenteraad
De gemeenteraad bestaat uit de door de inwoners gekozen volksvertegenwoordigers. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan en bepaalt de hoofdlijnen van beleid. Het college van burgemeester en wethouders voert dit uit en de raad controleert.

Griffie
De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Zij zijn voor de inwoners ook het aanspreekpunt voor vragen. Alle andere ambtenaren ondersteunen het college. 

Griffier
De griffier is eindadviseur van de raad. De griffier geeft leiding aan de griffie.

Het recht op informatie
De leden van de gemeenteraad hebben recht op alle informatie, die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun taak. Het college van burgemeester en wethouders heeft een actieve informatieplicht. Raadsleden kunnen het college ook schriftelijke vragen stellen. Het college is verplicht deze te beantwoorden.

Ingekomen stukken
Alle brieven, rapporten of nota’s die vanuit inwoners, college of de burgemeester aan de gemeenteraad zijn gericht, worden vermeld bij de ingekomen stukken, tenzij de inhoud herleidbaar is tot een of meer andere individuele personen (niet zijnde de afzender).

Integriteit
Raadsleden en collegeleden handelen volstrekt integer. Zij zijn niet omkoopbaar en doen niet aan belangenverstrengeling. Dit betekent dat zij niet handelen om er zelf beter van te worden. Sinds 2000 is in het bedrijfsleven en bij de overheid gelukkig steeds meer aandacht voor dit onderwerp.

Interpelatiedebat
Met een interpellatie kan een raadslid het college of de burgemeester vragen stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Het is een zwaarwegend middel om antwoorden te krijgen over een politiek, actueel en belangrijk onderwerp.

Kadernota
In een kadernota worden op hoofdlijnen de inhoudelijke discussiepunten en de technische grenzen voor het opstellen van de begroting vastgesteld. Met deze grenzen kan het college het verder uitwerken en in de begroting van het volgende jaar presenteren.

Memo
Dit is een brief waarbij het college of de burgemeester de raad informatie verstrekt over een bepaald onderwerp.

Motie
Een voorstel van 1 of meerdere raadsleden over een onderwerp waarbij een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken.

Nevenactiviteit/nevenfunctie
Werk dat naast het eigen beroep of raadswerk wordt gedaan.

Presidium/seniorenconvent
Dit openbare overleg, bestaande uit de fractievoorzitters kan worden beschouwd als het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. In dit overleg wordt de agenda voor de gemeenteraad in concept vastgesteld en worden allerlei praktische zaken die de gemeenteraad aangaan besproken. Als dit niet in de openbaarheid besproken kan worden (bijvoorbeeld personele aangelegenheden), wordt dit overleg het seniorenconvent genoemd. Dan wordt in beslotenheid vergaderd.

Raadsstukken
Dit zijn de schriftelijke stukken die op de agenda voor een raadsvergadering worden geplaatst. Naast raadsvoorstellen, zijn dit de besluitenlijst van de vorige vergadering, een lijst met alle bij de gemeenteraad ingekomen stukken en eventuele moties en amendementen.

Raadsvoorstel
Een raadsvoorstel komt van het college, van één of meerdere raadsleden, het presidium of een groep inwoners door middel van een burgerinitiatiefvoorstel. In een raadsvoorstel kan nieuw beleid worden voorgesteld, maar ook een procesverandering. Tijdens de raadsvergadering wordt besloten over het voorstel.

Raadscafé
Elke inwoner, ondernemer of instelling kan in gesprek met raadsleden en fractieondersteuners over onderwerpen die op de agenda van de raad staan. Het raadscafé vindt elke maand een week voor de raadsvergadering plaats op wisselende locaties in de gemeente. De inbreng kunnen de raadsleden meenemen in hun eigen oordeel over het raadsvoorstel. Tijdens het raadscafé kan ook gesproken worden over andere onderwerpen, die inwoners, bedrijven, instellingen onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen.  

Schriftelijke vragen
Elk raadslid heeft het recht om aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester schriftelijk vragen te stellen over een bepaald onderwerp. 

Toezeggingen
Als een wethouder toezeggingen doet in de raad heeft hij/zij daarmee een belofte gedaan. En die beloften komen op de lijst met toezeggingen. 

Unaniem
Iedereen is het ermee eens. 


Bekijk ook

Live volgen van de vergaderingen

Participatie
Wilt u de vergaderingen live volgen of op een later moment terugkijken? Dat kan! Klik op de datum naar keuze in de vergaderkalender.

De gemeenteraad

Raad
De gemeenteraad is de vertegenwoordiging van de inwoners. De gemeenteraad spreekt namens de inwoners. De raad stelt kaders voor de uitvoering van beleid. Zij maken dus de regels en afspraken voor de gemeente en bepalen hoe burgemeester en wethouders hun werk moeten uitvoeren.