ABC

Het ABC van de gemeenteraad

Soms worden bepaalde woorden gebruikt die wat meer uitleg verdienen. Bijvoorbeeld in berichten vanuit de gemeenteraad, social media posts of tijdens een vergadering. Daarom is het ABC van de gemeenteraad in het leven geroepen. In dit ABC worden de meest voorkomende woorden uitlegt. Mist u nog een woord of misschien zelfs meerdere woorden of vindt u een uitleg niet duidelijk genoeg? Wij horen het graag via griffie@hollandskroon.nl of via het contactformulier op de homepage.

Op de woorden die blauw zijn kunt u klikken voor meer informatie.

Amendement
Soms worden bepaalde woorden gebruikt die wat meer uitleg verdienen. Bijvoorbeeld in berichten vanuit de gemeenteraad, social media posts of tijdens een vergadering. Daarom is het ABC van de gemeenteraad in het leven geroepen.
Amendement wil zeggen de mogelijkheid om een raadsvoorstel aan te passen. Het is mogelijk een sub-amendement in te dienen. Dit is een wijziging van het amendement.

Beeldvormende bijeenkomst
Het college informeert de raad en belanghebbenden tijdens een beeldvormende bijeenkomst.

Begroting
Een plan voor het geld dat de raad per onderwerp beschikbaar wil stellen in het volgende jaar.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is een gemeentelijk instrument. Dit beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren. Vanwege de omgevingswet wordt het bestemmingsplan in 2022 vervangen door het omgevingsplan.

Bezoldigd
Bezoldigd betekend dat bepaald werk betaald wordt. Niet bezoldigd betekend dat het werk vrijwillig is.

Burgemeester
De burgemeester is voorzitter van de raad en het college. De burgemeester wordt benoemd door de Kroon na een geheime stemming in de raad. De burgemeester is benoemd voor een periode van 6 jaar. De burgemeester heeft ook eigen taken op het terrein van openbare orde en veiligheid.

Burgerinitiatief
Als een inwoner een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad wil zetten, heet dit een burgerinitiatief. Hiervoor moeten minimaal 30 handtekeningen worden verzameld. Voor meer uitleg …

College van B&W
Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur in een gemeente. De wethouders worden gekozen door de gemeenteraad. En de burgemeester wordt benoemd door de Kroon. Dat gebeurt na een geheime verkiezing in de raad. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Dualisme 
Dualisme is de verdeling van macht tussen college en raad. De raad geeft kaders/grenzen en het college voert dat uit. De raad controleert dan het college of dat goed is gebeurd.

Fractie
Een fractie is een deel van de raad. Zij behoren tot dezelfde politieke partij of stroming. Binnen de gemeenteraad zijn er 10 fracties: Senioren Hollands Kroon, VVD, CDA, Onafhankelijk Hollands Kroon, D66, PvdA, GroenLinks, Anders!, LADA en de ChristenUnie.

Fractievoorzitters
Dit zijn de voorzitters van de politieke partijen.

Gemeenteraad
De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente. Ze controleren het dagelijks bestuur, het college. Een lid van de gemeenteraad wordt gemeenteraadslid genoemd. Elke 4 jaar worden zij gekozen. De vergaderingingen van de raad zijn in de meeste gevallen openbaar.

Griffie
De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Zij zijn voor de inwoners ook het aanspreekpunt voor vragen. Alle andere ambtenaren ondersteunen het college. 

Griffier
De griffier is eindadviseur van de raad. De griffier geeft leiding aan de griffie.

Inlichtingen
Elk raadslid heeft het recht om aan het college informatie op te vragen. Het college moet daar altijd aan voldoen. 

Inspreekuur
Elke inwoner of ondernemer heeft voor elke raadsvergadering de kans om iets te zeggen over een raadsvoorstel. De raad heeft gekozen dat 2 dagen voor de vergadering aan te horen. Dan kunnen zij die inspraak meenemen in hun eigen oordeel over het raadsvoorstel.

Integriteit
Raadsleden en collegeleden handelen volstrekt integer. Zij zijn niet omkoopbaar en doen niet aan belangenverstrengeling. Dit betekent dat zij niet handelen om er zelf beter van te worden. Sinds 2000 is in het bedrijfsleven en bij de overheid gelukkig steeds meer aandacht voor dit onderwerp.

Interpelatiedebat
Met een interpellatie kan een raadslid het college of de burgemeester vragen stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Het is een zwaarwegend middel om antwoorden te krijgen over een politiek, actueel en belangrijk onderwerp.

Kadernota
In een kadernota worden op hoofdlijnen de inhoudelijke discussiepunten en de technische grenzen voor het opstellen van de begroting vastgesteld. Met deze grenzen kan het college het verder uitwerken en in de begroting van het volgende jaar presenteren.

Klankbordgroep
Een groep mensen die hun meningen en ideeën delen over een plan dat een wethouder maakt of aan het maken is.

Lange termijn planning
Dit is een lijst met alle toekomstige vergaderingen van de raad, hierin staan alle punten die tijdens die vergadering worden besproken.

Memo
Dit is een brief om de raad of het college over een onderwerp te informeren.

Motie
Een voorstel van 1 of meerdere raadsleden over een onderwerp waarvoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken.

Nevenactiviteit
Werk wat naast het eigen beroep of raadswerk wordt gedaan.

Presidium
Een bijeenkomst waarin de fractievoorzitters zitten. Het presidium bereidt de agenda van de raad voor.  

Raadsstukken
Dit zijn schriftelijke stukken die vanuit het college naar de gemeenteraad komen. Deze komen in verschillende vormen.

Raadsvoorstel
Een raadsvoorstel komt van het college, van één of meerdere raadsleden, het presidium of een groep inwoners door middel van een burgerinitiatiefvoorstel. In een raadsvoorstel kan nieuw beleid worden voorgesteld, maar ook een procesverandering. Tijdens de raadsvergadering wordt besloten over het voorstel.

Schriftelijke vragen
Elk raadslid heeft het recht om aan het college vragen op papier te stellen om het naadje van de kous te weten. Het college heeft 30 dagen de tijd om deze te beantwoorden.

Secretaris
Letterlijk geheimschrijver. De secretaris is eindadviseur van het college. De secretaris geeft leiding aan alle overige ambtenaren.

Seniorenconvent
Het seniorenconvent bestaat uit de fractievoorzitters en de burgermeester. Het seniorenconvent bespreekt alleen onderwerpen die niet tijdens het presidium besproken kunnen worden. Bijvoorbeeld onderwerpen die de gemeente schade kunnen toebrengen of die over personele zaken gaan.

Toezeggingen
Als een wethouder toezeggingen doet in de raad heeft hij/zij daarmee een belofte gedaan. En die beloften komen op de lijst met toezeggingen. 

Unaniem
Iedereen is het ermee eens. 

Wethouder
Een lid van het college. Een wethouder wordt elke 4 jaar gekozen door de raad.