College van burgemeester en wethouders

De raad stelt (beleids)kaders. Het college voert het uit. Ook zorgt het college voor de uitvoering van de wetgeving van het Rijk (medebewind).

Elk collegelid heeft zijn eigen taken. Maar besluiten worden door het hele college genomen. Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Dit is het algemeen bestuur van de gemeente. Dit gebeurt met verslagen, memo's en bijeenkomsten.

Burgemeester

De burgemeester wordt benoemd door de Kroon. Dat betekent: bij Koninklijk Besluit op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming van de burgemeester geldt voor een periode van zes jaar. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college. De burgemeester heeft een aantal eigen wettelijke taken en bevoegdheden. Hij /zij is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente.

Wethouder

De gemeenteraad benoemt de wethouders. Elke wethouder heeft zijn eigen taken. De hoeveelheid inwoners van een gemeente bepaalt het maximum aantal wethouders. Ook het aantal raadsleden hangt af van van het aantal inwoners. De politieke partijen die het college vormt, maken afspraken over het aantal wethouders en de verdeling van de taken.

Lees hier meer over het college van B&W.