Een laptop met een kop koffie en een schrift met pen

BOB Vergadermodel

De raad van Hollands Kroon vergadert volgens het BOB-model:
Beeldvorming - Oordeelsvorming - Besluitvorming

Uitleg bob-model

Fase 1: Beeldvorming
Raadsleden gebruiken een beeldvormende vergadering om zich te laten informeren over onderwerpen. Ze worden geïnformeerd over ontwikkelingen. Het kan zijn dat raadsleden alleen op de hoogte worden gebracht over een onderwerp. In dat geval volgt er geen oordeels- of besluitvorming.

Fase 2: Oordeelsvorming
Op de donderdag, een week voor de raadsvergadering, is het raadscafé. Tijdens het raadscafé kunnen inwoners, bedrijven en instanties met de raadsleden in gesprek over onderwerpen op de agenda. Het raadscafé is één onderdeel van het oordeelsvormende gedeelte van de agenda. Het andere gedeelte van de oordeelsvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering. Tijdens dit gedeelte van de vergadering gaan de raadsleden debatteren over de onderwerpen die op de agenda staan. Zij geven hun mening en reageren op elkaar. Daarna geven de raadsleden aan of zij een agendapunt naar de besluitvorming willen.

Fase 3: Besluitvorming
In deze fase neemt de gemeenteraad een besluit. Dit doen zij nadat zij alle informatie hebben verzameld. Er worden besluiten genomen over:

  • raadsvoorstellen van het college burgemeester en wethouders
  • amendementen: voorstellen om de tekst van een raadsvoorstellen aan te passen;
  • moties: In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht aan het college;
  • initiatiefvoorstellen: voorstellen die door de raad zelf zijn opgesteld en uitgewerkt.

De werkgroep voorbereiding BOB-model evalueert deze manier van vergaderen.