Overzicht commissies, klankbordgroepen en werkgroepen

Om de gemeenteraad te ondersteunen of een deel van de taken van de raad uit te voeren, zijn door de gemeenteraad commissies, klankbordgroepen en werkgroep in het leven geroepen.

Rekenkamer

De rekenkamer oordeelt over het handelen van het gemeentebestuur. Ze doet onderzoek en rapporteert de resultaten aan de gemeenteraad. De rekenkamer beslist zelf over haar onderzoeksprogramma maar luistert daarbij heel scherp naar de wensen van de gemeenteraad. De rekenkamer is onafhankelijk en maakt geen deel uit van het gemeentebestuur. De Rekenkamer werkt samen met een begeleidingscommissie, die bestaat uit raadsleden.

De rekenkamer onderzoekt of het handelen van het gemeentebestuur:

  • voor de burgers oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid);
  • met minder kosten hetzelfde op kan leveren (doelmatigheid);
  • voldoet aan de wet en andere regels (rechtmatigheid).

Auditcommissie

De gemeentelijke organisatie moet door de gemeenteraad gecontroleerd kunnen worden. Om de raad adequaat en permanent te ondersteunen in zijn financiële taken en verantwoordelijkheden heeft de gemeenteraad besloten om een gemeentelijke auditcommissie in het leven te roepen. De auditcommissie bestaat uit raadsleden en heeft een aantal adviseurs. 

Het doel van de commissie is afstemming over de accountantscontrole en Planning & Controlcyclus, zodat die efficiënt en doeltreffend plaatsvindt. Zo voert de auditcommissie overleg namens de raad en adviseert aan de raad over de aanbesteding, selectie en aanwijzing van de externe accountant. En zij adviseert de raad over de jaarstukken, accountantscontrole, de planning- en controlcyclus en toetst raadsvoorstellen in financieel-technische zin. De auditcommissie is een verlengstuk van de gemeenteraad, met een niet-politiek karakter.

Werkgeverscommissie

De raad is de werkgever van de griffier en de griffie. Deze werkgeversrol is door de raad gedelegeerd aan een werkgeverscommissie, bestaande uit 5 raadsleden. De werkgeverscommissie oefent alle werkgeverstaken uit ten aanzien van de griffier. Ook bepaalt de werkgeverscommissie het personeelsbeleid voor de gehele griffie.

De griffier heeft de leiding over de griffie en neemt in mandaat de personele beslissingen over medewerkers op de griffie. De griffier bespreekt met de werkgeverscommissie alle zaken met betrekking tot de griffie en stemt de te nemen besluiten af.

Klankbordgroepen Bedrijvigheid, Leefbaarheid, Vitaliteit en Dienstverlening

Door de raad zijn klankbordgroepen ingesteld, bestaande uit meerdere raadsleden. Deze fungeren als klankbord voor het college om op niet-politieke wijze ontwikkelingen op de programma’s Bedrijvigheid, Leefbaarheid, Vitaliteit en Dienstverlening (voor) te bespreken. Hierdoor is het mogelijk om meer op detail op de materie in te gaan.  Ook vindt een technische bespreking van raadsvoorstellen plaats: is het voorstel duidelijk, compleet e.d.?

Klankbordgroep Raadscommunicatie

Deze klankbordgroep, bestaande uit meerdere raadsleden, bespreekt met de griffier de wijze, vorm en inhoud van de communicatie door en namens de gemeenteraad.

Klankbordgroep Cultuur

Deze klankbordgroep, bestaande uit meerdere raadsleden, heeft de opdracht te bewaken dat de werkzaamheden van het Cultuurplatform aansluiten bij de wensen van de raad, het coalitieakkoord, kadernota en begroting. Tevens dient deze klankbordgroep als klankbord voor het college op het gebied van het cultuurbeleid.

Werkgroep bestuurlijke vernieuwing

Deze werkgroep bestaat uit een aantal leden van de raad, de burgemeester en de griffier. De werkgroep:

  • monitort de afspraken naar aanleiding van de bespreking van het BMC rapport;
  • beziet op welke wijze kaderstellende en controlerende rol van de raad meer inhoud kan worden gegeven;
  • is het platform om het jaarlijkse gesprek met de raad over haar functioneren voor te bereiden en
  • is klankbord/gesprekspartner voor (nieuwe) ontwikkelingen de raad aangaande.