Iemand schrijft iets op papier

Presidium

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. De griffier is in de vergadering van het presidium aanwezig. Een lid van het presidium kan zich altijd laten vervangen door een fractielid of een fractieondersteuner. De vergaderingen van het presidium zijn openbaar.

taken van het presidium

  • Voorbereiden en opstellen van de concept/voorstel agenda, voor de vergaderingen en andere
    bijeenkomsten van de raad;
  • vaststellen lange termijnagenda, vergaderplanning en vergaderrooster van de raad;
  • voorstellen doen aan de raad over de organisatie van de raadswerkzaamheden;
  • technische evaluatie over de vergaderingen en bijeenkomsten van de raad ;
  • Vaststellen karakter van de te behandelen onderwerpen: beeldvormend, oordeelvormend of besluitvormend;
  • controleert of beloftes (toezeggingen) aan de raad worden nagekomen;
  • jaarlijks de uitgaven van de raad inschatten. Dit wordt meegenomen in de begroting.

Elke (plaatsvervangend) fractievoorzitter heeft één stem in het presidium. De fractieondersteuner heeft geen stem. Als er net zo veel stemmen voor als tegen zijn, beslist de voorzitter.

Vergadering van het presidium
Het presidium vergadert volgens een door hen zelf vastgesteld vergaderschema. Maar ook als de voorzitter en één of meer leden van het presidium dit nodig vinden. Minstens 72 uur voor een vergadering stuurt de voorzitter een conceptagenda naar de leden van het presidium. Deze wordt dan ook zichtbaar op de website. Bij de start van de vergadering beslist het presidium of zij het eens zijn met de voorgestelde agenda. De griffier maakt van de vergadering een besluitenlijst. Deze conceptbesluitenlijst wordt samen met de agenda met de gemeenteraad gedeeld.