Gemeenschappelijke regelingen, Veiligheid, Cultuurvisie en Kadernota

10 juni 2024, 15:18

De raadsvergadering van 6 juni stond in het teken van de gemeenschappelijke regelingen, waaraan de gemeente deelneemt. Maar ook werden de Kadernota Veiligheid en de Cultuurvisie vastgesteld. De volgende raadsvergadering is op 20 juni.

Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerking tussen meerdere gemeenten en soms ook de provincie om gezamenlijk bepaalde taken namens de deelnemers uit te voeren. U moet hierbij denken aan de Veiligheidsregio (brandweer, ambulancezorg), Omgevingsdienst (milieutaken) en de GGD (gezondheid).

Daarnaast kent de gemeente een samenwerking op het gebied van het archief en gesubsidieerde arbeid (voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Elke gemeente betaalt haar deel van die samenwerking.

Om daar grip op te houden, worden de financiële stukken van de gemeenschappelijke regelingen (jaarrekening 2023 en begroting 2025) vooraf aan de deelnemers voorgelegd. De gemeente kan een zienswijze geven, waaronder aanbevelingen over de financiële huishouding van de gemeenschappelijke regeling. Voor de gemeenten Hollands Kroon, Texel, Schagen en Den Helder worden de zienswijzen gezamenlijk voorbereid en besproken in een regionale raadscommissie. De door die commissie voorgestelde zienswijzen zijn door de raad unaniem overgenomen. 

Daarnaast is in deze raadsvergadering aan het college toestemming gegeven om de gemeenschappelijke regelingen te wijzigen, zodat ze voldoen aan de gewijzigde regelgeving.

Kadernota Veiligheid

Op 6 juni 2024 heeft de gemeenteraad de Kadernota Veiligheid 2024-2026 vastgesteld. Het doel van de Kadernota Veiligheid is om de contouren van het veiligheidsbeleid binnen onze gemeente aan te geven. Welke veiligheidsproblemen hebben prioriteit en wat is de aanpak? Het centrale uitgangspunt is een integrale aanpak van de veiligheidsproblemen. 

In overleg met de samenwerkingspartners (politie, Openbaar Ministerie, het wijkteam, jongerenwerk, de GGD en de GGZ) is een selectie van veiligheidsthema’s gemaakt. Deze thema’s zijn: Ondermijning, Zorg & Veiligheid en Digitale veiligheid.

Cultuurvisie

Op 6 juni 2024 heeft de gemeenteraad de Cultuurvisie 2025-2028 vastgesteld. Speerpunten in de visie zijn de vernieuwing van kunst en cultuur, meer samenwerking tussen partijen, het versterken van cultuureducatie en betere promotie en communicatie over kunst en cultuur in Hollands Kroon. Het gemeentebestuur wil dat alle inwoners toegang hebben tot een rijke beleving van kunst en cultuur en dat zij kunstenaarschap en talenten kunnen ontwikkelen. Uitgangspunten zijn om te beginnen bij kinderen en jongeren met cultuureducatie, culturele initiatieven als basis te blijven behouden die het gemeentebestuur lokaal ondersteunt en om projecten mogelijk te maken op een hoger niveau. Hiervoor wordt een onafhankelijk Cultuurfonds Hollands Kroon opgericht.

Het vaststellen van de cultuurvisie betekent dat er structureel meer geld beschikbaar komt voor kunst en cultuur, waaronder de bibliotheek.

Raadsvergadering op 20 juni

De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 20 juni om 17.00 uur. Tijdens deze raadsvergadering wordt de Kadernota behandeld. De Kadernota formuleert de financiële en beleidsmatige kaders en uitgangspunten, die het college mee moet nemen bij het opstellen van de begroting voor 2025. 

In deze vergadering wordt daarnaast door de gemeenteraad een commissie ingesteld om de aanbeveling van de gemeenteraad omtrent de herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden. 

De vergadering is bij te wonen of online te volgen via gemeenteraad.hollandskroon.nl