Raad

Wat is een raadsvergadering?

De raadsvergadering is hét moment dat de hele gemeenteraad bijeenkomt. Hier worden alle besluiten genomen. Alleen raadsleden mogen hieraan deelnemen.

Een gemeenteraadslid heeft veel vergaderingen. Meestal zijn dit beeldvormende of informerende vergaderingen. De raadsvergadering zelf is maar ongeveer één keer per maand, maar is wel de belangrijkste.

Raadsvergaderingen zijn eigenlijk altijd openbaar. Hier kan in speciale gevallen van worden afgeweken. Bijvoorbeeld wanneer er over een nieuwe burgemeester wordt gestemd of wanneer iets wordt besproken wat gevoelig of vertrouwelijk is.

Opbouw

Een raadsvergadering heeft een vaste volgorde.

Opening

De voorzitter van de gemeenteraad opent de raadsvergadering.

Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter vertelt wie er niet aanwezig zijn en in sommige gevallen kan er een urgente mededeling worden gedaan.

Ingekomen stukken

Alle brieven, rapporten of nota’s die vanuit inwoners, college of gemeenteambtenaren aan de gemeenteraad zijn gericht, worden vermeld bij de ingekomen stukken. Omdat het te veel tijd in beslag neemt om deze allemaal voor te lezen, worden deze doorgaans genummerd en bij de overige vergaderstukken toegevoegd.

Oordeelsvorming

Tijdens dit gedeelte van de vergadering gaan de raadsleden debatteren over de onderwerpen die op de agenda staan. Zij geven hun mening en reageren op elkaar. Daarna kunnen zij een besluit nemen.

Besluitvormend

In deze fase neemt de gemeenteraad een besluit. Dit doen zij nadat zij alle informatie hebben verzameld.

Lees hier meer over het BOB-model.

Rollen

Voorzitter

De raadsvergadering wordt geleid door de voorzitter. Normaal gesproken is dit de burgemeester; deze maakt geen deel uit van de gemeenteraad. Wanneer de burgemeester er niet is of de vergadering niet wenst te leiden, wordt de vergadering geleid door de vice-voorzitter. 

Griffier

De griffier doet de secretariële ondersteuning bij raadsvergaderingen. Hiertoe behoort het opstellen van de agenda, zorgen dat de juiste stukken aanwezig zijn en het maken van de notulen van de vergadering.

Klik hier voor de agenda.

Via deze link vindt u ook de raadstukken.