Vergrootglas

Toetsingskamer

De gemeente Hollands Kroon heeft een rekenkamer die we toetsingskamer noemen. De rekenkamer bestaat uit 8 raadsleden. Elk jaar maken zij een lijst met onderwerpen die ze willen onderzoeken. Dit doen zij samen met de concerncontroller. De concerncontroller informeert over toekomstige mogelijkheden en risico’s. 

Taken/bevoegdheden van de toetsingskamer

  • Per jaar moeten er minimaal 2 toetsingsonderzoeken worden gedaan. De toetsingskamer is er verantwoordelijk voor dat dit goed wordt uitgevoerd en begeleid;
  • Als het nodig is, kan zij een externe partij inzetten voor onderzoek;
  • Alle leden van de toetsingskamer mogen bij alle bestuurders en ambtenaren mondeling en schriftelijk informatie inwinnen;
  • De onderzoeksrapporten worden, na dat deze zijn vastgesteld, voorgelegd aan de raad;
  • De toetsingskamer legt elk jaar verantwoording af over haar werkzaamheden.

Vergaderingen
De vergaderingen van de toetsingskamer zijn niet openbaar. De eindrapporten zijn wel openbaar.

Budget
De toetsingskamer heeft budget. Dit is door de raad vastgesteld. Dit budget is bedoeld voor de onderzoeken die worden uitgevoerd. De toetsingskamer is alleen aan de raad verantwoording schuldig over dit budget.

Leden

Documenten
Een overzicht van de openbare documenten van de toetsingskamer zijn hier te vinden.