rekenmachine

Auditcommissie

De gemeenteraad heeft een kaderstellende en controlerende taak. De auditcommissie is een groep van 8 raadsleden die de raad ondersteunt in deze taken op het gebied van financiën. Zij controleren de het college of alles volgens de wet klopt, of de doelen die gesteld zijn worden gehaald en of dat ook goed werkt. Zij adviseren de raad rondom de begroting, de jaarrekening en alle voorstellen van het college die te maken hebben met de begroting.

Taken van de de auditcommissie:

  • Eerste aanspreekpunt voor de accountant richting de raad;
  • Voorbereiden van het controleprotocol. Dat is de opdracht waarmee de accountant de jaarrekening onderzoekt. Deze heeft de raad vastgesteld;
  • Zij overleggen met de accountant over de uitgevoerde controles;
  • Evalueren van de werkzaamheden van de accountant;
  • Als het contract met de accountant stopt, bereid de auditcommissie een aanbestedingstraject voor, voor een nieuwe accountant;
  • Zij beoordelen de gevolgen van elk raadsvoorstel dat de begroting wijzigt;
  • Zij houden het weerstandsvermogen in de gaten, uiteindelijk bewaken ze daarmee of de gemeente financieel gezond is en blijft;
  • Adviseren van de raad over bovengenoemde onderwerpen.

Vergaderingen en verslaglegging
De vergaderingen van de auditcommissie zijn niet openbaar. Er wordt van elke vergadering verslag gelegd. Deze verslagen zijn niet openbaar en worden als vertrouwelijk stuk aan de raad en het college aanboden. De auditcommissie kan interne en externe adviseurs vragen bij de vergadering aanwezig te zijn.

Raad informeren
De auditcommissie informeert via het presidium de raad over de gemaakte afspraken met de accountant en/of andere adviserende leden.

Leden